| | foto33@foto33.pl |533 720 090

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin serwisu foto33.pl

Właścicielem serwisu foto33.pl (zwanych dalej: Serwisem) jest FHU Tomasza Heród, FOTO 33, ul. Krakowska 33, 33-100 Tarnów, NIP: 8731012192 REGON: 850277930

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, opłat naliczanych laboratoriom fotograficznym w ramach wybranej subskrypcji Serwisu, składania zamówień przez klienta końcowego, uiszczania przez niego zapłaty za zamówione produkty, uprawnień klienta końcowego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klientami serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień za jego pośrednictwem niezbędny jest komputer, tablet bądź smartfon z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox czy Opera oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz zaktualizowany system (Windows, Mac OS, Android, iOS).
 4. Przeglądanie zawartości stron korzystających z Serwisu nie wymaga dokonywania rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez klienta końcowego za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania rejestracji (założenia konta) w Serwisie.
 5. Laboratoria fotograficzne i klienci końcowi są uprawnieni i zobowiązani do korzystania z Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem. Zobowiązani są do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub ich elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż ich przeznaczenie, w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach korzystających z Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez zezwolenia właściciela Serwisu, zamieszczanie za pośrednictwem Serwisu zdjęć o charakterze pornograficznym, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, nienawiść wobec innych osób bądź grup społecznych, przemoc czy obrażających uczucia religijne.
 6. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań by usługi świadczone w jego ramach stały na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza on możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji lub rozbudowy Serwisu, dbając o to, aby odbywały się one w godzinach jak najmniej uciążliwych zarówno dla klientów końcowych jak i laboratoriów fotograficznych.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przyczynami zewnętrznymi, w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną klienta końcowego bądź laboratorium fotograficznego. Odpowiedzialność właściciela Serwisu ograniczona jest do straty rzeczywistej i nie obejmuje ewentualnych utraconych przez korzyści.
 8. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z polityką prywatności.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, e-przelewem i blikiem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów realizujący płatność zgodnie z wybraną przez klienta końcowego formą płatności. Laboratoria fotograficzne posiadają pełną swobodę w korzystaniu z usług zewnętrznych podmiotów w celu regulowania swoich zobowiązań wobec właściciela Serwisu.

§2 Rejestracja

 1. Korzystanie z usług Serwisu przez laboratoria fotograficzne odbywa się, co do zasady, odpłatnie i przez określony czas. Serwis może zdecydować w subskrypcji o czasowym wyłączeniu odpłatności dla nowych klientów. Zakres świadczonych przez właściciela Serwisu usług jest zależny od wykupionej przez laboratoria subskrypcji, która zawiera wszelkie szczegóły a jej treść stanowi podstawę zawartej umowy pomiędzy właścicielem Serwisu a laboratorium fotograficznym. Niezależnie od treści konkretnej subskrypcji, właściciel serwisu w jej ramach przewiduje bezpłatne usługi supportowe dla Serwisu.
 2. Złożenie zamówienia za pomocą Serwisu przez klienta końcowego wymaga uprzedniej rejestracji (założenia konta). W celu założenia konta w Serwisie należy wejść na stronę danego laboratorium fotograficznego (wybranego przez klienta) i zarejestrować się online, podając swoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do konta oraz numer telefonu i zaakceptować regulamin laboratorium fotograficznego w celu umożliwienia laboratorium fotograficznemu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, na adres e-mail podany przez klienta w procesie rejestracji przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 3. Rejestracja w Serwisie przez klientów końcowych oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu są nieodpłatne.
 4. W celu usunięcia konta z Serwisu należy przejść przez proces samodzielnego usunięcia konta, dostępny w ramach aplikacji.
 5. Serwis będzie okresowo aktualizowany przez właściciela. Zainstalowanie aktualizacji jest wymagane do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła nadanego do danego konta. Dane podane przy rejestracji konta oraz hasło mogą zostać zmienione po pierwszym zalogowaniu się na konto.
 2. Klient końcowy, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności zamieszczać zdjęcia w Serwisie oraz składać zamówienia za jego pośrednictwem. Maksymalny rozmiar i format zamieszczanych plików jest ustalany indywidualnie przez dane laboratorium fotograficzne.
 3. Klient końcowy zobowiązany jest do traktowania loginu i hasła do swojego konta jak informacji poufnych. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, klient ponosi odpowiedzialność za działania osób, które posługują się jego loginem i hasłem jak za działania własne.
 4. W momencie umieszczenia zdjęć za pośrednictwem Serwisu klient końcowy potwierdza, że jest on autorem danego zdjęcia lub posiada zgodę autora na używanie zdjęcia, że przetwarzanie tego zdjęcia nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz udziela właścicielowi Serwisu zgody na przetwarzanie i udostępnianie go wybranemu przez klienta laboratorium fotograficznemu w celach związanych z realizacją zamówień klienta końcowego. Wycofanie w/w zgody następuje poprzez usunięcie zdjęcia za pośrednictwem Serwisu przez klienta.
 5. Właściciel Serwisu oraz laboratorium fotograficzne są uprawnieni do blokowania i usuwania zdjęć sprzecznych z prawem bądź niniejszym regulaminem, naruszających prawa bądź dobra osobiste osób trzecich. Ponadto, w razie naruszenia przez klienta obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu, laboratorium fotograficzne jest uprawnione do zablokowania bądź usunięcia konta klienta końcowego.
 6. Zasady i czas przechowywania zdjęć klientów końcowych zależne są od konkretnego laboratorium fotograficznego, z którego usług korzysta klient końcowy.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klienci są uprawnieni do korzystania z usług Serwisu co do zasady o dowolnej godzinie i przez siedem dni w tygodniu.
 2. Aby złożyć kompletne zamówienie w Serwisie, należy zalogować się na konto klienta, wybrać zdjęcie z albumu dostępne w Serwisie lub dodać nowe zdjęcie do Serwisu, wybrać sposób realizacji zamówienia spośród opcji dostępnych w serwisie, wybrać sposób dostawy (wraz z adresem wysyłki, jeżeli dotyczy), podać dane do faktury (jeśli dotyczy), potwierdzić zamówienie, wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji i opłacić zamówienie.
 3. Poprzez potwierdzenie zamówienia klient końcowy zawiera z laboratorium fotograficznym umowę w formie elektronicznej, o zakresie i koszcie podanych w zamówieniu.
 4. Indywidualne ustawienia sprzętu klienta na którym przetwarzany jest obraz bądź cechy jego ekranu mogą powodować nieznaczne różnice pomiędzy sposobem w jaki klient spostrzega dany produkt na ekranie oraz rzeczywistym wyglądem produktu, oglądanym osobiście. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy do reklamacji produktów, anulowania zlecenia ani innego odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 5. Po potwierdzeniu zamówienia przez klienta końcowego, na adres e-mailowy klienta końcowego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia, wygenerowane przez laboratorium fotograficzne. Po opłaceniu zamówienia, na adres e-mailowy zostanie wysłana faktura VAT (jeśli dotyczy).
 6. W przypadku podania przez klienta końcowego błędnego lub niedokładnego adresu, właściciel Serwisu ani laboratorium fotograficzne nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia. W razie powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu, klient końcowy zobowiązany jest do ich pokrycia w pełnej wysokości.

§5 Czas realizacji zamówień

 1. W Serwisie laboratorium fotograficzne zamieszcza informacje o orientacyjnej liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji danego zamówienia, w ciągu których nastąpi nadanie klientowi przesyłki z zamówieniem. Dniami roboczymi są dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Podany czas nie uwzględnia czasu potrzebnego na dotarcie przesyłki do klienta końcowego za pośrednictwem wybranych usług kurierskich lub pocztowych.
 2. Klient końcowy ma prawo wybrać opcję dostawy spośród dostępnych w Serwisie w celu realizacji jego zamówienia. Czas oczekiwania na dostawę i jej koszt są zależne od wybranego przez klienta końcowego usługodawcy i wybranego sposobu dostarczenia przesyłki.
 3. Właściciel Serwisu ani laboratorium fotograficzne nie ponoszą odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta końcowego nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§6 Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Potwierdzenie zamówienia przez klienta końcowego (przed wyborem sposobu płatności) oznacza zawarcie umowy kupna - sprzedaży i dostawy zamówionego produktu drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem iż w zakresie dostawy odpowiedzialność laboratorium fotograficznego ustaje w momencie prawidłowego nadania przesyłki z zamówieniem do klienta końcowego.
 2. Zamówienie realizowane jest przez laboratorium fotograficzne niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez klienta końcowego (dotyczy płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez klienta (dotyczy płatności z góry).
 3. Modyfikacja albo anulowanie złożonego zamówienia bez dodatkowych opłat możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy klient końcowy jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze za nie opłaty. W przypadku uprzedniego opłacenia zamówienia bądź wyboru płatności przy odbiorze, jego modyfikacja bądź anulowanie może wiązać się z naliczeniem klientowi końcowemu dodatkowych kosztów, nie większych niż koszty które laboratorium fotograficzne faktycznie poniosło poprzez modyfikację bądź anulowanie zamówienia przez klienta końcowego.
 4. Klient końcowy jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W tym celu wystarczające jest wysłanie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie tej treści na adres e-mailowy laboratorium fotograficznego.
 5. Jeśli klient końcowy odstąpi od umowy, ma obowiązek zapłaty za usługi wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanych usług z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

§7 Reklamacje i zwrot opłat

 1. Po otrzymaniu zamówienia, klient końcowy jest zobowiązany niezwłocznie i dokładnie zbadać jego stan jakościowy i ilościowy oraz niezwłocznie zgłosić ewentualne zastrzeżenia drogą e-mailową wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną stwierdzonych nieprawidłowości.
 2. Laboratorium fotograficzne, realizujące usługę na rzecz klienta końcowego, odpowiada za wady fizyczne produktów, w szczególności za następujące niezgodności produktu z zamówieniem:
 3. produkt nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. produkt nie ma właściwości, o których istnieniu kupujący został zapewniony, w tym poprzez przedstawienie próbki lub wzoru;
 5. produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował przy zawarciu umowy a laboratorium fotograficzne nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia produktu.
 6. W ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, laboratorium fotograficzne,, ustosunkuje się do zastrzeżeń klienta drogą mailową i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Regulamin danego laboratorium fotograficznego może skrócić ten termin.
 7. W przypadku rozpatrzenia zastrzeżeń na korzyść klienta końcowego, laboratorium fotograficzne niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo usunie wadę w produkcie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia jego wady, laboratorium fotograficzne w terminie 7 dni roboczych zwróci należność za wykonaną usługę bądź stworzony produkt na rachunek bankowy klienta z którego dokonano pierwotnej płatności.
 8. W przypadku anulowania zamówienia już opłaconego bądź odstąpienia od umowy po uiszczeniu opłaty za zamówienie, kwoty wpłacone przez klienta końcowego w części podlegającej zwrotowi zostaną zwrócone klientowi końcowemu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia anulowania bądź odstąpienia, na rachunek bankowy z którego zostały one uiszczone.
 9. W przypadku częściowego anulowania zamówienia już opłaconego, zwrotowi podlega kwota stanowiąca zapłatę za anulowaną część zamówienia, na zasadach wymienionych powyżej.
 10. Właściciel Serwisu ani laboratorium fotograficzne nie ponoszą odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie w ich zwrocie, jeśli rachunek z którego klient końcowy dokonywał opłaty i na który ma być dokonany zwrot stał się nieaktywny przez dokonaniem zwrotu a klient niezwłocznie nie prześle informacji o innym numerze aktywnego rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wpłaconych kwot. Podobne ograniczenie obowiązuje, jeżeli pomimo skierowania do klienta drogą mailową wezwania do podania posiadacza rachunku i numeru rachunku bankowego klient nie poda takich danych oraz jeśli zwrot jest niemożliwy w wyniku podania przez klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§8  Płatność

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Paynow
 1. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
 2. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 9 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

Za pośrednictwem firmy kurierskiej

Do paczkomatów InPost

 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2021 roku i obowiązuje do dnia jego zmiany lub odwołania.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z
 3. przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez właściciela Serwisu a w braku jego wskazania – w terminie 7 dni od momentu udostępnienia nowego regulaminu na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przez klienta końcowego przed wejściem w życie zmian regulaminu realizowane będą według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. Laboratoria fotograficzne są uprawnione do stosowania regulaminów przyznających klientom końcowym odmienne uprawnienia niż niniejszy regulamin Serwisu.
 5. Działalność Serwisu odbywa się w oparciu o przepisy prawa polskiego, niezależnie od narodowości klientów i siedziby laboratoriów fotograficznych. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności jest prawo polskie. Wszelkie spory i roszczenia mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego regulaminu lub jego postanowień oraz polityki prywatności, umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, ich wykonania, niewykonania bądź niewłaściwego wykonania oraz płatności z nimi związanych rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby właściciela Serwisu bądź, w przypadku w którym stroną sporu nie jest właściciel Serwisu – przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby laboratorium fotograficznego.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.foto33.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową prowadzoną pod adresem www.foto33.pl [dalej: „Witryna”] przez: FHU Tomasza Heród, FOTO 33, ul. Krakowska 33, 33-100 Tarnów, NIP: 8731012192 REGON: 850277930 [dalej: foto33.pl].

foto33.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, foto33.pl wdrożył odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Witryny i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. foto33.pl przestrzega stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.:
   • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.);
   • Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.);

w których to aktach znajdziecie Państwo szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących Państwu praw.

 1. ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.
  2. Podawanie przez Państwa wymaganych przez foto33.pl danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Witrynę, może zostać zablokowana z uwagi na niepodanie przez Państwa wymaganych danych.
  3. Rejestrując się w Witrynie, składacie Państwo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez foto33.pl danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Witrynie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, procedura rejestracji w Witrynie nie zostaje ukończona, a podane przez Państwa dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane.
  4. 4. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 2. DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ foto33.pl
  1. foto33.pl przetwarza Państwa dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Państwa lub skontaktowania się z Państwem), które to dane udostępniacie Państwo na skutek korzystania z usług oferowanych przez foto33.pl lub zostały przez Państwa podane samodzielnie.
  2. foto33.pl przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, dane/informacje o dokonywanych przez Państwa płatnościach, informacje dotyczące Państwa aktywności w Witrynie, adres IP, przeglądarkę internetową i rodzaj urządzenia z którego Państwo korzystacie, dane o lokalizacji, wizerunek.
  3. foto33.pl niniejszym informuje, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich poprawiania/zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres foto33@foto33.pl.
 3. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Państwu zalogowania się do Witryny lub jej podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji.
  2. Dane osobowe gromadzone podczas składania danego zamówienia (w tym wizerunek) są wykorzystywane do wykonania konkretnej umowy łączącej Państwa z foto33.pl.
  3. Dane osobowe zamieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania.
  4. W przypadku, gdy złożyliście Państwo zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Państwu newslettera. Newsletter umożliwia informowanie Państwa o najnowszych ofertach, usługach, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od foto33.pl informacji pocztą e-mail, możecie Państwo z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
  5. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Witryną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Witryny oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Witryny lub do personalizacji zawartości podstron Witryny. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Państwa danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
  6. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Witryny do Państwa potrzeb.
  7. Przysługuje Państwu prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: foto33@foto33.pl oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.
 4. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Foto33.pl nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazicie Państwo na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji 4 oraz 6, foto33.pl może udostępniać publicznie oraz swoim partnerom.

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
  1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniach końcowych i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych podstron Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest foto33.pl
  4. foto33.pl wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   • Cookies Sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania z konta użytkownika. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia.
   • Cookies Trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w ich parametrach. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia.
  5. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
   • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
   • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania danych;
   • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;
   • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.
  6. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości Witryny do Państwa preferencji;
   • optymalizacji korzystania z Witryny, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwi ulepszanie struktury i zawartości Witryny;
   • utrzymanie Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie będziecie musieć Państwo na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
  7. Stosowane przez foto33.pl Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego poprzez Cookies.
  8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  9. foto33.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu większości przeglądarek internetowych.
 2. INTEGRALNOŚĆ I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. foto33.pl ułatwia Państwu zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez foto33.pl przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.
 3. PRYWATNOŚĆ MAŁOLETNICH

foto33.pl nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla dzieci.

 1. POWIADOMIENIA O AKTUALIZACJACH

foto33.pl zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. foto33.pl powiadomi Państwa o istotnych zmianach sposobu traktowania przez foto33.pl informacji osobowych, zamieszczając stosowny komunikat na Witrynie i wysyłając do Państwa wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy będziecie Państwo nieusatysfakcjonowani zmianami w Polityce Prywatności możecie Państwo w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu używania usług oferowanych przez foto33.pl poprzez usunięcie swojego konta bądź rezygnację z korzystania usług foto33.pl.

 1. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej implementacji, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się nami pod adresem mailowym foto33@foto33.pl lub listownie na adres FHU Tomasza Heród, FOTO 33, ul. Krakowska 33, 33-100 Tarnów

 

#fotograftarnów #fotograf #tarnów #fotoobrazy #promocja #wywoływaniezdjęć #fotoksiążka #fotoksiążkatarnów #zdjęcia #zdjęcianapłótnie #zdjęcianapłótnietarnów #zdjęcia #napłótnie #płótno #fotoobraztarnów #fotoobrazytarnów #promocjatarnów #tarnow #zakładfotograficzny #fotolab #laboratoriumfotograficzne #albumtarnów #albumy #zdjęciadodokumentówtarnów #zdjęciadokumenty #zdjęciado #legitymacja #paszport #dowód #prawojazdy